Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU DNI KARIERY

1. Niniejszy dokument Polityka Prywatności Serwisu Dni Kariery zawiera podstawowe informacje objaśniające Użytkownikowi (Usługobiorcy) kwestię zasad, bezpieczeństwa i uprawnień w zakresie posługiwania się udostępnionymi w Serwisie danymi osobowymi Użytkownika

2. Administratorem Danych Osobowych Użytkownika jest Usługodawca, czyli Stowarzyszenie AIESEC Polska, ul. Hallera 12, 05-260 Marki, KRS 0000121960, REGON 006233372, NIP 5271070759

3. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) i w zakresie niezbędnym do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), której zawarcie jest konieczne w świetle przepisów tej ustawy dla prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu Dni Kariery.

4. Dane przechowywane w systemach i bazach danych Usługodawcy są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

5. W Serwisie Dni Kariery gromadzone są następujące dane osobowe Użytkownika:

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są w celu:

• zarejestrowania i założenia Konta w Serwisie Dni Kariery, celem uzyskania dostępu do wszystkich Usług oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności do wzięcia udziału w Dniach Kariery

• umożliwienia otrzymywania przez Użytkownika na Konto ogłoszeń rekrutacyjnych, praktykanckich i stażowych i tym samym umożliwienia Użytkownikowi odpowiedzi na oferty pracy, praktyki i stażu

• tworzenia statystyk wykorzystywanych w zestawieniach, podsumowaniach, raportach i ofertach

6. W celu zapewnienia jak najsprawniejszego funkcjonowania Serwisu oraz do celów statystycznych Usługodawca wykorzystuje pliki tekstowe cookies. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Usługodawcę, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Usługodawca zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać prawidłowo.

7. W przypadku udostępnienia danych osobowych potencjalnym pracodawcom lub podmiotom oferującym praktyki lub staż, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na udostępnienie tych danych na skutek zainteresowania otrzymanym ogłoszeniem,  administratorem danych osobowych Użytkownika jest potencjalny pracodawca lub podmiot oferujący praktyki lub staż, którzy stają się odpowiedzialni za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie wykorzystanie.

9. Dane osobowe Użytkownika gromadzone w Serwisie nie są udostępniane podmiotom i osobom trzecim bez zgody Użytkownika. Usługodawca jest obowiązany udostępnić zgromadzone dane osobowe na podstawie przepisów prawa na żądanie organów uprawnionych.

10. Użytkownik posiada zagwarantowane ustawą o ochronie danych osobowych prawo wglądu w swoje dane, prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. Realizacja tych uprawnień następować może poprzez odpowiednie funkcje w ramach Konta lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na dane kontaktowe Serwisu Dni Kariery.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dniach Kariery oraz organizacji AIESEC?