Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU DNI KARIERY

§ 1      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Dnikariery.pl i został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu dnikariery.pl, w tym prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

3. Użytkownik uprawniony jest do podejmowania dalszych czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

4.Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz pełną akceptacją jego warunków. Usługodawca świadczy Usługi w sposób określony w Regulaminie.

5. Usługodawca bezpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed założeniem Konta na stronie www.dnikariery.pl.

§ 2 DEFINICJE

Serwis Dni Kariery – strona znajdująca się pod adresem www.dnikariery.pl, zwana zamiennie Serwisem, wraz ze wszystkimi treściami, aplikacjami i Usługami.

Dni Kariery - targi pracy, praktyk i staży, które odbywają się w 2 turach: wiosennej (marzec) w 9 miastach: Wrocław, Warszawa, Katowice, Łódź, Lublin, Poznań, Gdańsk, Kraków i Toruń oraz w turze jesiennej (październik) w części z miast tury wiosennej

Usługodawca – Stowarzyszenie AIESEC Polska, ul. Hallera 12, 05-260 Marki, KRS 0000121960, REGON 006233372, NIP 5271070759

Usługobiorca (Użytkownik) – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, korzystająca ze wszystkich lub części Usług oferowanych przez Usługodawcę

Usługa – wszelkie świadczenia dokonywane drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika w oparciu o Regulamin.

Rejestracja – założenie przez Użytkownika konta w Serwisie Dni Kariery po wcześniejszej akceptacji Regulaminu korzystania z Serwisu.

Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy Rejestracji celem założenia Konta.

Konto – zbiór informacji o Użytkowniku utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisu Dni Kariery.

System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Polityka Prywatności -  zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika dostępne na stronie www.dnikariery.pl.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Strona lub odpowiednio Strony – Usługodawca i / lub Usługobiorca (Użytkownik)

§ 3      REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

1   Prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne z założeniem Konta w Serwisie Dni Kariery oraz oznacza zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą na czas nieokreślony.

2  Wypełnienie i wysłanie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:

a. podane w Formularzu Rejestracyjnym dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,

d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3   Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego tworzy dla Usługobiorcy indywidualne Konto o określonej nazwie (loginie). Loginem Konta jest adres e-mail podany przez Użytkownika bezpośrednio w Formularzu Rejestracyjnym. Usługobiorca przy tworzeniu Konta wybiera hasło, które następnie podaje przy każdym logowaniu się do Konta.

4. Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnego i aktywnego adresu e-mail i jego niezwłocznej aktualizacji (zmiany podanego adresu e-mail na swoim Koncie) wraz z innymi danymi podanymi w Formularzu Rejestracyjnym, jeśli ulegną one zmianie lub Usługobiorca będzie korzystać z innego adresu e-mail niż podany jako nazwa (login) Konta. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania swojego Hasła dostępu do Konta osobom trzecim i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione w związku z ujawnieniem hasła.

5.   Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie (loginie) w sytuacji gdy nazwa jest już używana w Serwisie Dni Kariery dla innego Użytkownika lub w razie stwierdzenia przez Usługodawcę sprzeczności z prawem, dobrymi obyczajami, naruszania dóbr osobistych lub innych uzasadnionych interesów Usługodawcy. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu w trybie przewidzianym w § 4 ust. 3 Regulaminu.

6. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Usługodawca ma prawo wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni, a po bezskutecznym upływie terminu zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy lub usunąć Konto Użytkownika w trybie przewidzianym w § 4 ust. 3 Regulaminu.

6   Założenie Konta umożliwia Użytkownikowi dostęp do wszystkich Usług oferowanych przez Usługodawcę. Usługi są świadczone wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu na Konto.

7. Każdy z Użytkowników ma możliwość założenia jednego Konta w Serwisie Dni Kariery. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym Użytkownikom lub innym niezarejestrowanym podmiotom. Niedozwolone jest  korzystanie z Konta należącego do innych Użytkowników lub podmiotów.

8. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta (poprzez skierowania swojej prośby do organizatorów wydarzenia Dni Kariery) bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

§ 4      WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU DNI KARIERY

1.   Korzystanie z Serwisu Dni Kariery związane jest z koniecznością zapewnienia po stronie Użytkownika wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca tj. w szczególności posiadania przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML i pozwalającej dokonać akceptacji przez Użytkowania korzystania z plików cookies.

2.   Korzystanie z Serwisu Dni Kariery związane jest z koniecznością przestrzegania prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powszechnie uznanych norm społecznych oraz dobrych obyczajów. Szczegółowe obowiązki dla Użytkownika wynikające z tego postanowienia określone zostały w § 6 Regulaminu. 

3. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku działań Użytkownika niezgodnych z treścią Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. 

4. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika w przypadku powzięcia wiarygodnych i uzasadnionych informacji na ten temat przetwarzania w ramach Konta Użytkownika treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy. Usługodawca po zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika jest uprawniony do usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Użytkownika, jeśli treści te naruszają postanowienia Regulaminu.

§ 5      PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1.   Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1)

2.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. do wprowadzania koniecznych przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:  koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania lub także przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

b. weryfikacji danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym

c. przesyłania na adres e-mail Konta informacji związanych z funkcjonowaniem Usług, w szczególności powiadomień o nowych wiadomościach, przerwach technicznych, czy także zmianach Regulaminu.

d. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, podyktowanych zwiększeniem funkcjonalności Serwisu, zmianami w systemie informatycznym lub nowymi wymogami prawnymi.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców, przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisu, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

§ 6      PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY (UŻYTKOWNIKA)

1. Użytkownik jest uprawniony do zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie, w szczególności celem dokonania aktualizacji danych.

2. Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania na Konto ogłoszeń rekrutacyjnych, praktykanckich i stażowych. Założenie Konta w Serwisie Dni Kariery jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przesyłanie takich treści ogłoszeń od podmiotów trzecich współpracujących z Serwisem Dni Kariery.

3. Użytkownik korzystający z Serwisu Dni Kariery zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a. publikacji treści nieprawdziwych, obraźliwych, sprzecznych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powszechnie uznanymi normami społecznymi oraz dobrymi obyczajami, a także naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy

b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze marketingowym

c. umieszczania i rozpowszechniania oprogramowania objętego prawami innych osób, haseł komputerowych, kodów dostępu i innych danych umożliwiających osobom nieupoważnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemach teleinformatycznych

 d. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

 § 7      DANE OSOBOWE

1.   Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) i w zakresie niezbędnym do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem.

2. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania wszystkich danych podanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym i zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3.   Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i jest obowiązany na podstawie przepisów prawa do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika, w szczególności do ochrony danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.   W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych potencjalnym pracodawcom lub podmiotom oferującym praktyki lub staż - administratorem danych osobowych Użytkownika jest potencjalny pracodawca lub podmiot oferujący praktyki lub staż, którzy stają się odpowiedzialni za ich zgodne z prawem przetwarzanie.

5.   Usługodawca zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych.

6. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi ochronę prywatności zgodnie z Polityką Prywatności stosowaną przez Usługodawcę do każdego Użytkownika Serwisu. Polityka Prywatności jest dostępna w Serwisie dnikariery.pl

7.   Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie wykorzystanie.

§ 8      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.   Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących funkcjonowania Konta w Serwisie Dni Kariery i realizacji Usług.

2.   Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem adresów e-mail podanych w zakładce Kontakt Serwisu Dni Kariery. Reklamacja powinna zawierać  oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail Konta), opis przedmiotu reklamacji (przedmiot żądania) wraz z podaniem okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie dostarczana Użytkownikowi na adres e-mail Konta.

5. Do rozpatrywania reklamacji na podstawie niniejszego regulaminu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348).

§ 9      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.01.2016

2.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Usługodawcy i powiadomienia Użytkownika poprzez wysłanie informacji (komunikatu) o zmianie Regulaminu w trybie § 5 ust. 2 pkt c) Regulaminu.

3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu.

4.   Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

5.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Dniach Kariery oraz organizacji AIESEC?